×

Patakaran sa Privacy

Ang CFD Trader (tinutukoy rito na "kami," "aming," "namin") ay pinapahalagahan ang iyong Personal na Impormasyon. Sa CFD Trader, sinusunod namin ang lahat ng naaangkop na legal na regulasyon sa pagprotekta sa iyong Personal na Impormasyon.Basahin ito ng mabuti para sa karagdagang impormasyon.

1. Tungkol saan ang Patakaran sa Privacy na ito?

1.1. Ang patakarang ito ang sasagot sa pinakamadalas itanong na kung paano namin kinokolekta, pinangangasiwaan, at itinatago ang iyong personal na impormasyon. Napakahalaga sa iyo ng patakarang ito, kaya basahin mo itong mabuti. Maaaring magbago ang patakarang ito anumang oras.

2. Anu-anong impormasyon ang kinokolekta ng CFD Trader tungkol sa iyo?

2.1. Nangongolekta kami ng impormasyon tungkol sa iyo para makapagbigay kami ng mga serbisyo. Para maibigay ng CFD Trader ang pinakamainam na serbisyo, kailangan naming kunin at gamitin ang impormasyong inilarawan sa Patakarang ito (at para makatulong na maging posible iyon). Ang sumusunod na impormasyon ang kukunin mula sa iyo:

2.1.1. Personal na Impormasyon na Pwedeng Matukoy

2.1.2. Di-personal na Impormasyon na Pwedeng Matukoy

2.2. Kung ayaw mo kaming bigyan ng Personal na Impormasyon, baka hindi namin magawa ang Kasunduan na mayroon o sinusubukan naming pasukin sa iyo (hal., bigyan ka ng mga serbisyo). Sa ganitong mga pagkakataon, maaaring wala kaming magawa kundi kanselahin ang serbisyong mayroon ka sa amin.

2.3. Pinapaalala namin na kami ay maaaring obligahin ng batas o magkaroon ng awtoridad na magsiwalat ng personal na impormasyon nang hindi ipinapaalam o walang kasunduan sa indibiduwal sa mga pambihirang pagkakataon.

3. How does CFD Trader use your information?

3.1. Ginagamit namin ang mga nakolektang impormasyon para bigyan ka ng mga serbisyo at tumugon sa iyong mga katanungan. Kabilang na rito ang:

4. Paano pinapanatiling ligtas ng CFD Trader ang iyong impormasyon?

4.1. Ang CFD Trader ay mayroong mga angkop na pisikal, teknolohikal, at "procedural safety" upang mapanatiling ligtas ang iyong personal na impormasyon. Sa kasamaang palad, hindi namin masisiguro na ang lahat ng impormasyong ibibigay mo online ay magiging ganap na ligtas o na hindi ito maa-access, maikakalat, mababago, o maaalis kung may mga nilabag na pisikal, teknolohikal, o administratibong mga hadlang.

4.2. Mangyaring abisuhan kami sa lalong madaling panahon kung ikaw ay naniniwala na ang anumang impormasyong mayroon kami sa iyo ay mali o hindi kumpleto. Anumang kamalian sa datos ay mabilis na aayusin hangga’t maaari.

5. Paano masususpinde ang mga serbisyo ng CFD Trader?

5.1. Kung ang CDF Trader ay makatuwirang naghihinala ng anumang kriminal na gawain mula sa isang account o kinakailangang gawin ito sa pamamagitan ng anumang batas o regulasyon o instruksiyon ng anumang may awtoridad o lupon ng regulasyon, maaari nitong suspendihin ang anumang mga serbisyo (kabilang na ang iyong pag-access sa account) o anumang bahagi ng tungkulin nito.

6. Iba pang mga katanungan

6.1. Para sa anumang mga tanong o komento tungkol sa aming Mga Tuntunin, patakaran, o inaalok na mga serbisyo, pinapayuhan kang makipag-ugnayan sa Koponan ng suporta ng CFD Trader.

Kinokonekta ka sa pinakamahusay na broker sa iyong rehiyon...